ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์
 1. เกษตรกรรายใหม่ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 2. เกษตรกรรายเดิม ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
 3. ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกร
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 1. ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
 2. กรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ ดังนี้
  1. การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
  2. การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
  3. การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
  4. การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
 3. กรณี จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์

CONTACT US
ติดต่อเรา

หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
โทร. 02 653 4444 ต่อ 2341 วันเวลาราชการ